De praktijk

U kunt rekenen op de deskundigheid en ervaring van onze tandartspraktijk, Tandartsenpraktijk Tjiook & Kho.

Elk lid van ons team heeft specifieke taken. Tandartsenpraktijk Tjiook & Kho verricht de meest voorkomende behandelingen zelf. Bij onze praktijk staat altijd het belang en de wensen van de patiënt als mens centraal.

Een patiënt is meer dan een mond met tanden. Extra aandacht besteden wij aan het opbouwen van een vertrouwensband met onze patiënten.

We besteden veel aandacht aan de kwaliteit en aan ons team. Onze kwaliteit ziet u aan ons KHZ keurmerk.

Dit heeft een positieve invloed op de behandeling en het eindresultaat.

Op vrijdag 22 oktober is de praktijk gesloten. Voor spoedgevallen kunt u terecht bij Meander Centrum Amersfoort. Telefoon: 0900-8602

PRAKTIJKOVERNAME

Vanaf maandag 1 november gaan we verder onder de naam Dental Clinics Harderwijk Tweelingstad. Voor u verandert er niet veel. U houdt de persoonlijke en kwalitatieve zorg die u van ons gewend bent. Ook blijven ons adres en telefoonnummer hetzelfde. Wel krijgen we een nieuw e-mailadres: tweelingstad@dentalclinics.nl.

Tijdelijke sluiting

Vanaf maandag 1 november t/m dinsdag 9 november wordt de praktijk verbouwd en zijn wij gesloten. Voor pijnklachten en spoedgevallen kunt u tijdens de sluiting naar onze praktijk bellen: 0341 – 414105.
U krijgt dan via het antwoordapparaat het nummer van de spoeddienst te horen waar u naartoe kunt bellen voor een afspraak. Vanaf woensdag 10 november staan wij weer graag voor u klaar.

 

Algemene praktijkinformatie: 

Alle behandelingen vinden plaats volgens afspraak.

Onze voorkeur gaat ernaar uit dat u direct weer een vervolgafspraak maakt voor de volgende controle of behandeling. Dat maakt dat u altijd een afspraak kunt maken op een tijd die uw voorkeur heeft en er blijft continuiteit in de zorgverlening. Jeugd tot 18 jaar moet nog steeds iedere 6 maanden naar de tandarts: boven de 18 jaar bepalen we per client de frequentie van het tandartsbezoek op 6, 9 of 12 maanden.

Tijdens de controle is er in principe geen tijd beschikbaar voor het doen van verrichtingen, tenzij die al te verwachten waren en daarmee rekening is gehouden tijdens het maken van de afspraak.

Als u verhinderd bent om welke reden dan ook, kan een afspraak altijd verzet worden, telefonisch en NIET per mail, als u dit tijdig doet kan er naar een goed alternatief worden gezocht: wij verzoeken u om minimaal 24 uur van te voren uw afspraak af te zeggen.

Vragen van allerlei aard kunt u altijd stellen, al dan niet telefonisch, aan degene aan de telefoon of balie: zij zullen deze vraag met de tandarts bespreken en u daarvoor terugbellen.

Wij vragen uw begrip voor het feit dat de tandarts bezig is met patiënten behandeling en ook qua hygiëne niet in staat is zelf aan de telefoon te komen.

Openingstijden:

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

Telefonisch zijn we iedere dag bereikbaar vanaf 8.15 uur- 12.00 uur en 13.00 -17.00 uur, behalve op vrijdag van 8.15-12.00 uur en van 13.00-14.00 uur

Pijnklachten:

Bij dringende kiespijn klachten verzoeken wij u de praktijk te bellen vanaf 8.15 uur tot 10.00 uur, dan heeft u de meeste kans om nog dezelfde dag geholpen te worden.

Als de praktijkdrukte behandeling op dezelfde dag niet toe mocht laten dan vragen wij u er begrip voor dat een minder dringende klacht, zoals bv. een gevoelige tandhals, het doorbreken van een verstandskies of uitgevallen vulling niet op dezelfde dag maar op een volgende dag ingepland wordt.

Betalingsvoorwaarden:

U ontvangt uw rekening van Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Status van uw betaling controleren
  Ga naar infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
 • Betalingsregeling treffen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

 • Veelgestelde vragen bekijken

Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

 • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
 • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
 • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
 • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Avond/ weekendregeling:

 • Bij ernstige pijnklachten, spoedgevallen en/of nabloedingen kunt u na 17.00 uur en in het weekend terecht bij de vervangende dienst.
 • De informatie van deze dienst en door welke tandarts deze wordt waargenomen kunt u buiten de reguliere praktijktijden afluisteren op onze automatische telefoonbeantwoorder of opzoeken op onze site.

Medische gegevens:

 • Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.
 • U kunt uw medicijnenlijst altijd opvragen bij uw apotheek en aan ons geven.

Klanttevredenheid:

 • Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven  van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u dit ook melden bij de balieassistente en/of  tandarts.

Meningsverschil:

 • Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat de tandarts in gebreke is gebleven zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen dan kunt u zich richten tot de NMT/ANT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.

Privacy en geheimhouding:

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Tjiook en Kho streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website laat u bepaalde (persoon-)gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens betreffende uw behandelhistorie;
 • Gegevens betreffende uw medicatie;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Afspraakgegevens;
 • Betalingsgegevens;

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

 De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw dossier om u bij de praktijk in te schrijven;
 • Het versturen van een nieuwsbrief;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het opvragen en uitwisselen van gegevens bij en naar andere collegae;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Voor een aantal gegevens zoals uw betaalgegevens, hanteren wij de fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Beveiligingsmaatregelen

 Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

 De praktijk werkt volgens de NEN7510 norm voor informatiebeveiliging en binnen de praktijk is een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Onze websites heeft nauwelijks verwijzingen ( hyperlinks) opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er op attent dat wanneer u websites van anderen bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker: dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen.

Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Uw rechten

 Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitvoeren. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan het emailadres van de praktijk of door telefonisch contact met ons op te nemen. Wij streven ernaar om binnen 4 weken op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens (http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens)

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Tandartsenpraktijk Tjiook-Kho

Boerhaavelaan 28

3843 AP Harderwijk

0341-414105

www.tandartsenpraktijktjiook-kho.nl

info@tandartsenpraktijktjiook-kho.nl

Harderwijk, 25 mei 2018